تبلیغات
مست نور - معرفی کتاب پیران و صوفیان نامی کرمان

 

بخش معرفی کتاب

کتاب پیران و صوفیان نامی کرمان

                                                          



پیشگفتار به قلم مؤلف :
    " پس از انتشار دوره 6 جلدی " پیران خراسان " بر آن شدم که از پیران و صوفیان نامی کرمان نیز یادآور شوم. توفیق رفیق شد و این تذکره که شامل عرفای آن دیار است به اتمام رسید.
امید است که مورد پسند صاحب‌نظران کرمان و محققان قرار گیرد. "

    در این کتاب شرح حال و سخنان مختصری از 133 صوفی نامی کرمانی آورده شده است. برخی از این صوفیان در مقام پیر سلسله بوده‌اند.

 

منبع: http://www.nematolahi.com