تبلیغات
مست نور - معرفی کتاب مراد و مرید

 

بخش معرفی کتاب

 

کتاب مراد و مرید             

                                                

چاپ اول - 1333
چاپ دوم - 1355
چاپ سوم و چهارم و پنجم - در بخش 7 از کتاب " در خرابات " ، 1361 و 1374 و 1381 خورشیدی متن مقدمه به قلم مؤلف( به نقل از چاپ دوم ) :
"
بارها دیده‌شده که بسیاری از کسان هنوز به معنی مراد و مرید و آداب و وظایف آنان آگاه و آشنا نبوده، و روی اصل این ناآگاهی و ناآشنایی، بی آنکه خودشان متوجه باشند، رأی‌ها و خیال‌هایی از خود دارند. به ویژه درویشان باید به این معانی و آداب آشنایی بیشتر داشته‌باشند، تا به علت پاره‌ای لغزش‌ها و کوتاهی‌ها، رخنه در اساس ارادتشان پدید نیاید. زیرا ممکن است سالکی چندین سال زحمت بکشد، و عمری را در طریقت بگذراند، بی آنکه از باغ عشق و محبت ثمری و گلی بچیند، و از رایحه حقیقت بویی به مشام جانش برسد. "

موضوع رساله : تعریف مراد و مرید، لزوم مراد، وظایف هر یک نسبت به دیگری

منبع:http://www.nematolahi.com